" درخواست نمایندگی "
* نام و نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی
شمار شناسنامه
* تلفن تماس
* تلفن همراه
فکس
* شهر/ شهرستان
نشانی شرکت یا محل کار
نام شرکت یا مرکز پخش
زمینه فعالیت
سابقه فعالیت
نام نمایندگی های اخذ شده تا کنون

در صورت نیاز به نسخه چاپی فرم درخواست نمایندگی، [ ایـنـجـا ] کلیک کنید.
Copyright © 2016 Mojezehgar Industrial Group. All Rights Reserved